ประกาศ บก.ส. 2 เรื่อง จำหน่ายพัสดุโดยวิธีขายทอดตลาดด้วยวิธีประมูลราคาด้วยวาจา ครั้งที่ 2

ประกาศ บก.ส. 2 เรื่อง จำหน่ายพัสดุโดยวิธีขายทอดตลาดด้วยวิธีประมูลราคาด้วยวาจา ครั้งที่ 2

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ