วิสัยทัศน์และพันธกิจ

 

กองบัญชาการตำรวจสันติบาล 2
เป็นหน่วยข่าวกรอง ซึ่งดำรงไว้ในความเป็นมาตรฐานสากล ทางด้านความมั่นคงของสถาบันหลัก และงานข่าวต่างประเทศของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
     พันธกิจ (Mission)
   1. ดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมและบริหารการข่าวกรองและควบคุมคนต่างชาติ ผู้อพยพ การปฏิบัติงานข่าวกรองเกี่ยวกับบุคคล หรือกลุ่มบุคคลที่เป็นองค์กร พัฒนาเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ กลุ่มต่อต้านประเทศเพื่อนบ้าน ชนกลุ่มน้อย และคนต่างชาติผู้อพยพอื่นๆ ที่มีพฤติการณ์เป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ
    2. ดำเนินการควบคุมและบริหารงานการข่าวกรองเกี่ยวกับบุคคลหรือกลุ่มบุคคล หรือกลุ่มบุคคลต่างชาติหรือบุคคลใดๆ ในต่างประเทศ หรือลัทธิและศาสนา ที่มีพฤติการณ์กระทบหรือเป็นภัยต่อความมั่นคงของสถาบันหลัก
     3. ดำเนินการควบคุมและบริหารงานข่าวกรองเกี่ยวกับอาชญากรรมข้ามชาติ
      4. ดำเนินการควบคุมและบริหารงานการข่าวกรองเกี่ยวกับการก่อการร้ายสากล